Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on JCI UNITED ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.3.2019.

Rekisterinpitäjä

JCI UNITED ry, Y-tunnus: 2752112-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Merilaita, secy@jciunited.fi

Rekisterin nimi

Tampere eSports Gathering -turnausosallistujaluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Kerättyjä henkilötietoja käytetään Tampere eSports Gathering -tapahtumaan liittyvien e-urheiluturnausten ja karsintojen järjestämiseen ja hallinnointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös turnauksen eri vaiheisiin liittyviin yhteydenottotarpeisiin.

Ilmoitettuja pelaaja- ja joukkuenimiä voidaan käyttää tapahtuman markkinoinnissa (esim. Facebook, Instagram, Discord ja www.teg.fi) ja tapahtuman aikana turnauksiin liittyvissä media-alustoissa (kuten tapahtumapaikan medianäyttö ja kuulutukset).

Käsittelyperusteena on henkilön oma suostumus, jonka tämä antaa rekisteröityessään turnauksen osallistujaksi.

Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (secy@jciunited.fi).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain turnausten järjestämisen kannalta välttämättömät henkilötiedot. Nämä henkilötiedot sisältävät seuraavia tietoja turnauksen osallistujista:

  • Etu- ja sukunimi
  • Ikä
  • Pelaajanimi, ja (joukkueturnauksissa) sen joukkueen nimi, johon pelaaja kuuluu
  • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Pelitilastot (esim. tulokset ja sijoitukset)

Turnauksissa sijoittuneilta pyydetään turnauksen jälkeen erillinen suostumus mahdollisten palkintojen toimittamiseksi tarvittavien välttämättömien tietojen keräämistä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi tietojen perusteella

Tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä käsitellään selaimella ainoastaan sähköisesti ja suojattua yhteyttä käyttäen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin turnauksen järjestämistä varten on tarpeellista. Kerätyt henkilötiedot säilytetään 30 päivää tapahtuman jälkeen, jonka jälkeen ne hävitetään.

Poikkeuksen yllä mainitusta tekevät pelaajanimi, joukkueen nimi, pelitilastot (tulokset ja pelaajien/joukkueiden sijoitukset turnauksessa), joita säilytetään toistaiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä (oikeus tulla unohdetuksi). Perusteeksi tietojen poistamiseen riittää rekisteröidyn halu peruuttaa suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Mikäli henkilö haluaa pyytää hänestä tallennettujen tietojen poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää odistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.